Algemene voorwaarden:

Enkel gemeen recht van toepassing, enkel verkoop aan ondernemingen. Geen consumenten verkoop.

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar
  2. Bij laattijdige betaling is er een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van De wet over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (wet 2 augustus 2002). Deze verwijlintrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd en geeft bovendien recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van € 40,00 voor eigen invorderingskosten.
  3. Elke laattijdige betaling geeft bovendien recht op een schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand saldo.
  4. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen bevoegd.
  6. Verkoop op exclusief risico en verantwoordelijkheid van de koper. Verkoper draagt hier geen aansprakelijkheid in.
  7. Retourneren is enkel mogelijk indien de koper het product onbeschadigd in fabrieksverpakking terugstuurt binnen 15 dagen na ontvangst van de goederen.
  8. Verantwoordelijkheid voor het ontvangst van de goederen ligt bij een externe partner. Na afgifte door de verkoper is deze niet meer aansprakelijk voor het verdere verloop van de levering. Indien er zich onregelmatigheden voordoen dient de koper contact op te nemen met de externe partner.